CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ - NHỮNG THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC

Nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành Dân số - KHHGĐ (Kho dữ liệu điện tử) cấp quận, huyện và thành phố. Năm 2023, Chi cục Dân số và KHHGĐ thành phố đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thu thập thông tin, chế độ báo cáo thông kê chuyên ngành dân số năm 2023 cho hơn 170 cán bộ phụ trách công tác kế hoạch, báo cáo thống kê quận, huyện và viên chức Dân số các xã, phường, thị trấn. Tổ chức 09 lớp tập huấn cho hơn 620 cộng tác viên dân số về ghi chép - Sổ ghi chép ban đầu về Dân số (Sổ A0), thu thập thông tin và ghi phiếu thu tin về Dân số (Phiếu P0/CTV) theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế về Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số.
Trung tâm Y tế quận, huyện đã chỉ đạo cán bộ dân số xã, phường, thị trấn hướng dẫn cộng tác viên thu thập, cập nhật thông tin biến động tại địa bàn, bao gồm các thông tin biến động mới về hộ, số nhân khẩu: sinh, chết, chuyển đi, chuyển đến và các thông tin thay đổi của từng cá nhân trong hộ về học vấn, hôn nhân; các thông tin về SKSS/KHHGĐ như biện pháp tránh thai của những phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ… thông qua sổ hộ gia đình, phiếu thu tin đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời. Bổ sung, cập nhật những chỉ tiêu mới về nâng cao chất lượng dân số theo Thông tư 01/TT-BYT của Bộ Y tế; cán bộ dân số xã kiểm tra, giám sát việc ghi chép sổ hộ gia đình và phiếu thu tin của CTV; tổ chức nghiệm thu và xác nhận thông tin tại địa bàn; hàng tháng cán bộ dân số cấp huyện, cấp xã thường xuyên thu thập, cập nhật thông tin biến động vào Hệ thông tin quản lý chuyên ngành cấp huyện MISH2022 theo quy định.

anh tin bai

Phần mềm hệ thống thông tin quản lý Dân số - KHHGĐ cấp thành phố

Hiện tại, hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành cấp thành phố, cấp huyện của Hải Phòng được duy trì; hệ thống kho dữ liệu chuyên ngành dân số thành phố lưu trữ thông tin cơ bản của hơn 555.000 hộ dân cư và hơn 2.130.000 nhân khẩu trong toàn thành phố. Các thông tin trong kho dữ liệu điện tử ngành Dân số đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của chương trình dân số, nâng cao chất lượng quản lý dân cư; cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan...
Bên cạnh những mặt tích cực trong công tác quản lý, phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức: Cộng tác viên tại các tổ dân phố phụ trách địa bàn rộng, khó quản lý, nhiều biến động nên việc rà soát thông tin hộ gia đình còn chưa kịp thời, đặc biệt là thu thập bổ sung thông tin ở những khu công nghiệp, khu chung cư gặp rất nhiều khó khăn (trung bình 01 CTV phụ trách 350-450 hộ, tương đương 1.500-2.000 nhân khẩu/CTV). Trình độ tin học, công nghệ thông tin của cán bộ phụ trách kho DLĐT các cấp còn hạn chế, không có chuyên ngành về công nghệ thông tin, đa số cán bộ chỉ có trình độ tin học cơ bản nên khó khăn cho công tác nhập tin, quản trị kho dữ liệu điện tử. Việc trang thiết bị công nghệ thông tin kho DLĐT các cấp: máy chủ và máy trạm còn thiếu và không đồng bộ.
Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu cung cấp số liệu đầy đủ, tin cậy và dự báo dân số chính xác, Chi cục Dân số - KHHGĐ phấn đấu để thực hiện hiện tốt mục tiêu: Phát triển, hoàn thiện hệ thống thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin số liệu chuyên ngành dân số theo hướng hiện đại và kết nối liên thông; bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin số liệu thống kê dân số, đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành các cấp góp phần xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo Kế hoạch thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 thành phố Hải Phòng./.

(Nguồn: Phòng HCTH)
Thông tin mới nhất
Đăng nhập