CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác dân số - KHHGĐ 9 tháng năm 2022 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch Dân số - KHHGĐ năm 2023
Từ ngày 19/10 đến ngày 11/11/2022 Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố kiểm tra công tác dân số - KHHGĐ 9 tháng năm 2022 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch dân số - KHHGĐ năm 2023 tại 14 quận, huyện trong toàn thành phố nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác dân số - KHHGĐ 9 tháng, dự kiến thực hiện cả năm 2022 trên cơ sở đó xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, kết thúc đợt kiểm tra kết quả cho thấy: 
Trong 9 tháng năm 2022 tình hình thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ tại các địa phương đã được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Công tác Dân số - KHHGĐ nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; sự cố gắng, nỗ lực, chủ động trong tham mưu, đề xuất của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ nên công tác Dân số - KHHGĐ tại các địa phương đã đạt được kết quả nhất định. Các địa phương, đơn vị đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản chương trình công tác năm, kế hoạch triển khai các hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn của Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ và Uỷ ban nhân dân quận, huyện về công tác dân số năm 2022. Các hoạt động quản lý, điều hành chương trình được duy trì từ thành phố đến cơ sở. Mô hình, đề án năm 2022 các đơn vị triển khai các hoạt động theo kế hoạch và báo cáo kết quả sau khi hoạt động kết thúc về Chi cục Dân số thành phố. Các hoạt động truyền thông tư vấn, nói chuyện chuyên đề với những nội dung đa dạng, phong phú đã được triển khai mạnh mẽ và đạt được hiệu quả cao. Đa số các đơn vị đã phát huy và đẩy mạnh hình thức truyền thông qua trang mạng Internet, Zalo, facebook, fanpage… với các nội dung thiết thực, lan toả tới mọi người dân... Công tác quản lý, cấp phát, bảo quản, tiếp thị xã hội và xã hội hóa PTTT đã được các quận, huyện bố trí cán bộ phụ trách tiếp nhận, bảo quản, hàng tháng, quý đã kiểm kê PTTT theo định kỳ và nộp báo cáo đầy đủ, các địa phương thực hiện tiếp thị xã hội và xã hội hóa theo kế hoạch thành phố. Hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo thống kê chuyên ngành đã thực hiện theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế; kho DLĐT đã được Trung tâm Dân số - KHHGĐ các quận, huyện chỉ đạo cán bộ dân số rà soát, bổ sung thông tin biến động hàng tháng vào kho dữ liệu điện tử cấp cập, huyện và tiến hành in phiếu hộ gia đình từ kho dữ liệu điện tử, đóng Sổ A0 2022 theo hướng dẫn. Tiếp nhận quản lý và sử dụng nguồn kinh phí chương trình Dân số - KHHGĐ đã thực hiện chi đúng đầu mục phân bổ theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố đảm bảo theo quy định hiện hành.
Đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác dân số 9 tháng huyện Kiến Thụy
Công tác xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu Dân số - KHHGĐ năm 2023 đã được tổ chức triển khai đảm bảo theo đúng quy trình, hướng dẫn của Chi cục Dân số - KHHGĐ. Cộng tác viên địa bàn tiến hành rà soát các chỉ tiêu phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch đến thời điểm 31/7, ước thực hiện cả năm 2022, dự kiến một số chỉ tiêu DS - KHHGĐ năm 2023. Tổng hợp xây dựng kế hoạch trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương và định hướng theo Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thành phố Hải Phòng.
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 9 tháng năm 2022 toàn thành phố: Dân số (30/9/2022) là 2.116.025 người tăng 22.317 người so với cùng kỳ năm 2021. Số sinh 14.277 giảm 5.407 cháu so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 1.900 số sinh vi phạm con thứ 3 trở lên, giảm 484 trường hợp so cùng kỳ 2021. Tỷ suất sinh: 6,77‰ giảm 2,66‰ so cùng kỳ. Tỷ lệ người vi phạm sinh con thứ 3 trở lên: 13,21% tăng 1,20% so cùng kỳ.  Tỷ lệ sàng lọc trước sinh: 80,68% (KH năm: 65,0%). Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh: 64,05% (KH năm: 60%). Tỷ số giới tính khi sinh: 111,95/100. Tỷ lệ phát triển DSTN: 0,25%. Tổng số người mới áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại là: 91.452 người đạt 101,61 % KH năm. Một số chỉ tiêu đạt và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 như cấy thuốc tránh thai đạt 378,0% KH năm, Bao cao su đạt 103,78% KH năm, thuốc uống tránh thai đạt 104,29% KH năm.
Tuy nhiên, công tác Dân số - KHHGĐ 9 tháng năm 2022 còn một số khó khăn, tồn tại: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Dân số - KHHGĐ chưa đồng đều giữa các địa phương, một số quận, huyện có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao; một số quận, huyện chỉ tiêu nâng cao chất lượng dân số còn đạt thấp như: Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khoẻ định kỳ, tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn khám sức khoẻ trước khi kết hôn…Để tiếp tục thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình năm 2022. Đoàn kiểm tra, giám sát của Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch hoạt động phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Dân số - KHHGĐ năm 2022 được Ủy ban nhân dân thành phố giao./.
(Nguồn: Phòng KHTC - Chi cục Dân số-KHHGĐ)
 
Thông tin mới nhất
Đăng nhập