CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

Quyết định số 85/QĐ-CCDS ngày 20/11/2023 về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

Quyết định số 85/QĐ-CCDS: Tại đây Tải về

Thông tin mới nhất
Đăng nhập