CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2022, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
Thông tin mới nhất
Đăng nhập