CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Ngày 29/9/2020, Sở Y tế thành phố ban hành Kế hoạch số 101/KH-SYT thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 17/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phồ Hải Phòng về thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 thành phố Hải Phòng

101 kh.signed.PDF

Thông tin mới nhất
Đăng nhập