CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
HUYỆN AN DƯƠNG: CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN
Để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đề ra, Ban Chỉ đạo công tác Dân số huyện An Dương đã tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện ban hành các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới ; Các chương trình hành động giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện An Dương về công tác Dân số triển khai tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện xuống cơ sở. 
Trung tâm Dân số huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp chuyên môn, từ truyền thông thay đổi hành vi đến đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản-KHHGĐ, chú trọng triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dân số cùng với sự tích cực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số và sự nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên dân số nhiều chỉ tiêu về công tác dân số của huyện đạt, vượt kế hoạch góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện góp phần vào sự thành công của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhận thức của đa số người dân về công tác dân số được nâng cao rõ rệt. Đến nay, tốc độ gia tăng dân số là 0,90%, chất lượng dân số được cải thiện rõ rệt, tuổi thọ bình quân  đạt 74 tuổi, tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ  đạt từ 60-65%; tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn từ 35-40%; tỷ lệ phụ nữ mang thai sàng lọc trước sinh từ 60-70%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc từ 55-65%. Xác định công tác truyền thông có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi, Trung tâm Dân số huyện đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, năm 2022, Trung tâm Dân số huyện đã phối hợp với Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thành phố, Đài PTTH Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Sức khỏe - Đời sống, Cổng thông tin điện tử thành phố, Báo An ninh thực hiện 01 chuyên mục, 04 bài viết phản ánh về Chiến dịch tổ chức truyền thông tư vấn chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2022 tại xã Đại Bản, tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền cho 200 cán bộ, chiến sỹ tiểu đoàn Tên lửa 73 thuộc Trung đoàn 285-Sư đoàn 363- Quân chủng phòng không, không quân các kiến thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ, kỹ năng sống về tình dục – hôn nhân – gia đình trong cán bộ, Đoàn viên chiến sỹ... Đồng thời, in và cấp phát cho các xã, thị trấn trên 3.000 tranh lật, cắt treo 125 băng zôn, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh trên 4.000 lượt, tham gia tích cực các bài dự thi trên facebook, tiktok gồm 40 lượt bài về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình nhằm đa dạng hóa các loại hình truyền thông, lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số hiện nay.
Ảnh: Chi cục Dân số -KHHGĐ kiểm tra Chiến dịch tại xã Lê Lợi, H. An Dương
Để đạt mục tiêu chung công tác dân số, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển, nâng cao chất lượng dân số toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhanh và bền vững, Trung tâm Dân số huyện sẽ tiệp tục tăng cường tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa tới công tác dân số nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời phấn đấu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục về chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ dân số, cộng tác viên dân số, nâng cao hiệu lực pháp lý trong quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách công tác dân số, nâng cao chất lượng dịch vụ dân số, lồng ghép yếu tố dân số vào kế hoạch phát triển của địa phương, ngành, lĩnh vực, đảm bảo nguồn lực, huy động xã hội hóa cho công tác dân số, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số theo hướng chuyên sâu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.
(nguồn: Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện An Dương)
 
Thông tin mới nhất
Đăng nhập